Information

Dokument titel

Beskrivelse

Link til dokument

skitseprojekt fra Hartvig Consult

skitseprojekt samt vedhæftede bilag


skrivelse fra Hvidovre Kommune vedr. gørn energipulje

Afgørelse på grundejerforeningens klage til planklagenævnet over lokalplan 139

klage til hvidovre kommune vedr. kontrolgruppen

bestyrelsen har gjort indsigelse i forhold til Hvidovre kommunes brug af kontrolgruppen i forhold til ophold i kolonihaverne udenfor sæson

borgmesterens svar på indsigelsen

kommunen forsvarer sig 

hvidovre kommunes bestemmelser om brug af brændeovne

Stikledninger for vand og kloak

Til brug ved gravearbejde,eks. nybyggeri (LER)svar fra erhvervsministeriet

Erhvervsministeriet fastslår, at man ved et eventuelt mage-skifte mellem varige og ikke -varige haver skal overholde kolonihavelovens præmis omkring samfundsmæssig væsentlighed forud for nedlæggelse af en varig kolonihave

Referat fra borgermøde om byggeregler i Præstemosen

Myndighedspassivitet

Hvis du har en sag hos kommunen, som er urimeligt forsinket af kommunen, kan det være værd at undersøge, om kommunen står til at tabe sagen pga passivitet. Kontakt en advokat!

spørgsmål/svar vedr lokalplan 139

Bestyrelsen har bedt om specifikation af en række byggetekniske spørgsmål i forbindelse med vedtagelse af den nye lokalplan.

Spørgsmål til advokat Fisker vedr helårsstatus

Notatet er udarbejdet juli 2017

Klage over lokalplan 139

Foreningen har klaget til planklagenævnet over at Hvidovre kommune indskrænker byggerettigheder i forbindelse med vedtagelse af lokalplan 139

Notat fra kommunen om muligheder for anvendelse af præstemosen

Indeholder information om grundenes status ift varig/ikke-varig status, samt mulighed for statusskift

Notat fra miljøministeriet til folketinget vedr helårsbeboelse

Se især side 9, hvor det fremgår, at vores ret til overnatning i weekedner i vinterperioden IKKE kan fjernes

Renovation

Afhentning af husholdningsaffald, haveaffald, storskrald

Droneoverflyvning 10/2-1/3

Hviovre kommune vil overflyve området, med henblik på kontrol af BBR registreringer / overholdelse af lokalplan.

Supplerende Information om overflyvning og opmåling af bygninger

Spørgsmål/svar vedr overflyvning og opmåling af bygninger

Borgermøde 2015

Information om kommunens fortolkning af lokalplan 129. borgermødet blev afholdt i 2015, men referat først sendt til medlemmerne i april 2016

Helårsstatus

Det er blevet undersøgt ved advokat, om der er mulighed for at opnå helårsstatus i foreningen. Dokumenterne viser bestyrelsens spørgsmål, henholdsvis advokatens svar. Advokaten konkluderer: ”Sammenfattende er det min vurdering, at der ikke er grundlag for at indlede en sag mod Hvidovre Kommune, der vil kunne føre til, at Grundejerforeningens status af kolonihave-område ophæves.”